Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис 
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Навчальні посібники

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису на друковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять
стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень
бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 
 


Інші книги з цього розділу:
Українська мова професійного спілкування

Українська мова професійного спілкування
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 
 
 
Физико-химические основы технологических процессов. Ч. 2. Литейное производство

Физико-химические основы технологических процессов. Ч. 2. Литейное производство
Учебное пособие составлено в соответствии с программой кур-са «Физико-химические основы технологических процессов». Представлены описание, методика организации и проведения лабораторных работ по вопросам различных способов получения отливок. Рассмотрены сущность, особенности, области примене-ния, преимущества и недостатки литья в песчано-глинистые формы, по выплавляемым моделям, в оболочковые формы, под давлением и центробежным способом. Описаны материалы, необходимые для изготовления моделей и литейных форм, а также технология их по-лучения. Каждая работа содержит краткое описание оборудования и оснастки, порядок выполнения работы и указания по составлению отчета.

 
 
 
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.
Подано варiанти задач для дев’яти практичних занять з фi- зики, що охоплюють такi теми: “Механiка”, “Механiчнi коливан- ня та хвилi”, “Молекулярна фiзика”, “Основи термодинамiки”, “Явища переносу”. До кожної теми наведено таблицю з фор- мулами, а також приклади розв’язання типових задач, що на- дасть суттєву допомогу студентам пiд час самостiйної роботи. Для студентiв, що навчаються у вищих технiчних навчаль- них закладах III-IV рiвнiв акредитацiї.