МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики. 
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

Методичні посібники

Подано варiанти задач для дев’яти практичних занять з фi-
зики, що охоплюють такi теми: “Механiка”, “Механiчнi коливан-
ня та хвилi”, “Молекулярна фiзика”, “Основи термодинамiки”,
“Явища переносу”. До кожної теми наведено таблицю з фор-
мулами, а також приклади розв’язання типових задач, що на-
дасть суттєву допомогу студентам пiд час самостiйної роботи.
Для студентiв, що навчаються у вищих технiчних навчаль-
них закладах III-IV рiвнiв акредитацiї.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Авеста

Авеста
Собрание священных текстов - Авеста.

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання зі спеціальності 144  Теплоен

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання зі спеціальності 144 Теплоен
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістазі спеціальності144 «Теплоенергетика»відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності, склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Математика", – "Фізика", – "Вступ до фаху"

 
 
 
Расчет акустики лопастей воздушного винта по средствам CFD

Расчет акустики лопастей воздушного винта по средствам CFD
Хотя вертолет является самым малошумящим летательным аппаратом вертикального взлета, уровень вызываемого им шума все же достаточно высок. Это может стать существенным недостатком вертолета, если в процессе проектирования не принять специальных мер по снижению шума....